Vedtægter

for UFL – Unge For Ligeværd – UFL Randers

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Unge For Ligeværd – UFL Randers – Lokalforening under den landsdækkende forening UFL – Unge For Ligeværd. Foreningen har hjemsted i UFL Randers.

§2. Formål

Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for at alle, der kan tilslutte sig målsætningen, har lyst til at blive medlem og deltage i foreningens arbejde. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle unge, der ønsker at benytte sig af tilbuddene.

Aktiviteterne kan være

1. at oplyse om unges vilkår og vanskeligheder gennem foredrag, møder og skriftlig information.

2. at afvikle kurser for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet og virkelyst.

3. at arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser, som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.

4. at skabe et lokalt mødested.

5. at skabe aktiv fritid.

6. at styrke det sociale og kulturelle samvær.

7. at udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed.

§3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med UFL’s formål og som betaler kontingent til UFL. Medlemmet har stemmerret på UFL’s landsmøde og UFL –Randers’ generalforsamling.

§4. Bestyrelsen

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består af min. 7 medlemmer, hvis funktionsperiode er to år. Der er 3, henholdsvis 4 bestyrelses medlemmer på valg i henholdsvis lige og ulige år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Der vælges 2 suppleanter. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Det vil sige at formand og kasserer i fællesskab er tegningsberettiget.

§5. Generalforsamling for lokalforeningen

Der holdes ordinær generalforsamling hvert år i marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Mål for næste år

6. Fastlæggelse af næste års kontingent

7. Valg og godkendelse af opstillede kandidater til bestyrelsen

8. Valg af to suppleanter

9. Valg af revisor samt suppleant for denne

10. Evt.

Godkendt på ordinær generalforsamling marts 2017:

Bestyrelsens underskrifter:

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse